อุปกรณ์อุตสาหกรรม

welding machine

เครื่องเชื่อม

frequency converter

ตัวแปลงความถี่

power supply

แหล่งจ่ายไฟ

network switch

สวิตช์เครือข่าย

network base station

สถานีฐานเครือข่าย

case heat dissipation

การกระจายความร้อนกรณี

Virtual money miner

นักขุดเงินเสมือนจริง

Bitcoin Miner

คนขุด Bitcoin

Bitcoin Miner2

คนขุด Bitcoin