เครื่องมือทางการแพทย์และสุขอนามัย

/medical-and-hygienic-instruments/

PM2.5 เซนเซอร์

Oxygen Absorber

ดูดซับออกซิเจน

Health Monitoring Instrument

เครื่องมือตรวจสุขภาพ

Sputum Absorber

เครื่องดูดเสมหะ

Sterilizing machine

เครื่องฆ่าเชื้อ

electronic mask

หน้ากากอิเล็กทรอนิกส์

Beauty machine

เครื่องเสริมสวย

smart toilets

ห้องสุขาอัจฉริยะ